top of page
Romarbrevet_Omslagsbild_MELLAN.jpg
Romarbrevet

 

Håkan Sunnlidens kommentar till Romarbrevet är en skattkammare för varje enskild bibelläsare. Han delar generöst med sig av många års inhämtade bibelkunskap och teologiska studier. Hans erfarenhet som präst i församling, som förkunnare och bibellärare bli synlig i förklaringen av Romarbrevet.

Hans Lundaahl, präst i Svenska kyrkan och EFS

En mycket välskriven och överskådlig kommentar över en av Nya Testamentets 

mest grundläggande texter. Inte minst att författaren lyfter fram brevets unika 

tillkomstsituation med en begynnande separation mellan judekristna och 

hednakristna kastar ljus över innehållet. Håkan Sunnliden delar med sig av sin 

gedigna erfarenhet som exeget och bibellärare och öppnar upp texten för bibelläsaren.

Björn Gusmark, kyrkoherde och bibellärare

180; -

plus porto

Sunnliden, Håkan - 2 Korintierbrevet Omslagsbild.jpg
2 Korintierbrevet

 

 

Ännu en gång vill Håkan Sunnliden hjälpa oss in i Bibelns värld. Som alltid när Sunnliden är vägvisare får vi kunskap om hur samhället såg ut när Paulus skrev sina brev. Allt för att bättre kunna förstå det sammanhang Paulus levde i.

Den bibelläsare som inte enbart vill läsa bibelordet som ett tidsdokument utan också förstå vad Gud vill säga oss genom Skriften, har i Sunnlidens kommentar en utmärkt följeslagare.

2 Korintierbrevet är kanske det mest personliga av Paulus brev. Det är fjärran från ett teologiskt traktat, i stället möter vi Paulus som herde för kyrkan i Korint. Den som vill lära känna Paulus och förstå honom kan inte gå förbi 2 Korintierbrevet. Få kan som Sunnliden hjälpa oss med just detta.

 

Anders Hallberg, kyrkoherden i Bredaryd

PRIS 225; - 

plus porto

SLUTSÅLD

Filipperbrevet.jpg
Filipperbrevet och Brevet till Filemon 

ISBN 978-91-7765 664-7

Ur förordet: Den här kommentaren överraskade mig ordentligt. Vanligtvis klumpar man ihop de så kallade fångenskapsbreven (Ef, Fil, Kol och Filem) och förlägger dem till Rom år 61 e Kr. Jag har i stället förlagt Filipperbrevet och Brevet till Filemon till Efesus år 56.Det tog lite tid innan jag vågade ansluta mig till forskare som Bonnie B. Thurston och René Kieffer, men när valet väl var gjort känns det rätt och riktigt. Thurston var en ny bekantskap för mig. Hon ger intryck av att vara mycket kunnig i det grekiska språket och det gör att också jag tvingats fördjupa mig i det. Det framgår förmodligen av att jag oftare än i tidigare kommentarer återgett de grekiska orden. Hon har skrivit den kommentar till Filipperbrevet jag främst använt mig av. Kommentaren en ingår i serien Sacra pagina och i den ingår även kommentaren av Brevet till Filemon.De båda breven präglas av att Paulus är fånge, grekiska doulos. Ordet betyder slav eller tjänare. Begreppet är centralt vid den här tiden när upp emot en tredjedel av befolkningen kunde ha varit slavar. Jag bad min gode vän, TD Hans Sundberg, att göra och skriva ett särskilt appendix om slaveriet i Bibeln och under antiken. Det visade sig att slavkulturen var mycket påtaglig i den miljö Paulus verkat i. Jag riktar härmed mitt varma tack till Hans för hans bidrag. ​

 

PRIS 225;-

plus porto

 

SLUTSÅLD

1_Korintierbrevet_Omslagsbild_MELLAN.jpg
1  Korintierbrevet 

ISBN 978-91-7765-620-3

Håkan Sunnliden är en välkänd präst och författare. Hans djupa bibelteologiska kunskaper och förmåga att förklara har betytt och betyder alltjämt mycket för många bibelläsare. Så här skriver Berit Simonsson, OAS-inspiratör, om kommentaren:

 

Håkan Sunnliden har skrivit en mycket läsvärd kommentar till 1 Korintierbrevet. För den som vill läsa, lyssna, lyda och ana djupen i Guds ord, så är detta en guldgruva. Författaren väjer inte för de s.k. ”svåra bibelsammanhangen”, utan förmedlar en frimodig tilltro till Bibelordet! Detta, i kombination med bred och belysande kunskap om bibelsammanhanagen, gör kommentaren mycket användbar, både för den enskilde och för bibelstudiegruppen.

 

PRIS 225;-

plus porto

 

Thessalonikerbreven_Omslagsbild_MELLAN (
1 - 2 Thessalonikerbreven 

ISBN 978-91-7765-541-1

Håkan Sunnliden är en välkänd präst och författare. Hans djupa bibelteologiska kunskaper och förmåga att förklara har betytt och betyder alltjämt mycket för många bibelläsare.

 

Bibelundervisning på klassisk kristen grund är i vår tid ofta en bristvara. Det är med glädje vi nu får mottaga kommentaren till Thessalonikerbreven. Håkan har stor insikt i Paulus brev och boken vi nu får i vår hand ger oss inblick i de frågeställningar som
var aktuella för den hednakristna församlingen i Thessaloniki och tillämplig också idag. Här finns ett rikligt innehåll att kommentera. 

 
Denna kommentar är till stor hjälp både för den vane bibelläsaren och för den som står i förkunnartjänst. Jag rekommenderar den varmt. Håkans gåva att förklara Bibeln
är en gåva till uppbyggelse, som aposteln Paulus skriver i Efesierbrevet 4:11. Jag hoppas få ta del av flera kommentarer framöver.


Thomas Gustafsson, präst

PRIS 165;-

plus porto

 

SLUTSÅLD

Apostlagär-ningarna.jpg

SLUTSÅLD

Apostlagärningarna

ISBN 978-91-7765-458-2

Så får vi följa med Håkan Sunnliden när han tar oss med in i Apostlagärningarnas spännande och inspirerande sammanhang. För mig har det varit så att jag med åren upptäckt, att jag behöver återvända till Apostlagärningarna med regelbundenhet. Varför? Jo, i Apostlagärningarna blir det tydligt att livet i den helige Ande är hjärtslaget för den kristna kyrkans existens.

Lukas ger oss kännetecknen på den första kristna gemenskapens liv och dragningskraft. Denna gemenskap kallar Lukas för de heligas gemenskap. Det är just detta som blir både inspirerande och hoppfyllt. Vi känner igen oss!

Magnus Lind. präst

Omslag Matteus, del 2.jpg

SLUTSÅLD

Evangelium enligt Matteus, kapitel 14-28

ISBN 978-91-7765-354-7

Evangelium enligt Matteus är skrivet av tullaren Levi eller Matteus. Han antecknade vad Jesus sa och gjorde för att sedan i omgångar förfärdiga sin bok. I den andra delen får vi del av Kyrkans förhistoria.

 

Vidare av Jesu tal om den yttersta tiden. I den här kommentaren har Sunnliden valt att tolka talet i Matt 24-25 utifrån ett judiskt perspektiv. Det var tidigare inte självklart, men senare forskning läser allt oftare Nya testamentet ur ett judiskt perspektiv.  

 

Denna vers-för-vers-kommentar utkommer i två delar. Den första delen, se nedan, kommenterar kap 1-13 och  går att beställa direkt från författaren.  

 

Framsida.jpg
Evangelium enligt Matteus, kapitel 1-13

ISBN 978-91-7765-324-0

Evangelium enligt Matteus är skrivet av tullaren Levi eller Matteus som till sin egen förvåning blev en av Jesu 12 lärjungar. Han antecknade vad Jesus sa och gjorde för att sedan i omgångar förfärdiga sin bok. Genom Evangelium enligt Matteus kommer Guds rike till oss. Matteus återger vad Jesus förkunnade. Förkunnelsen bekräftades genom tecken och under. Jesus gav oss inte mindre än 23 liknelser för att förklara Guds rike för oss. 

Slutligen visade det sig att Jesus inte bara var en budbärare. Han är budbäraren som blev budskapet. Genom att läsa Evangelium enligt Matteus är det möjligt att lära känna Jesus från Nasaret på ett personligt sätt. Denna vers-för-vers-kommentar utkommer i två delar. Denna andra delen, kapitel 14-28, utkommer till sommaren 2019. 

 

SLUTSÅLD

SLUTSÅLD

Jakobs brev

ISBN 978-91-7765-096-6

Den här boken tar oss tillbaka till de allra första kristna i Jerusalem. Herrens broder Jakob ansvarade för undervisningen för dem som kommit till tro på Herren Jesus. 

 

Kommentaren målar bakgrunden till brevet och tar oss sedan igenom vers för vers. Boken innehåller också fördjupande artiklar om Guds vishet, förmaningarnas roll och betydelse och om förhållandet mellan tro och gärningar för att ge några exempel. Boken trycks nu för andra gången.

Boken lämpar sig för varje intresserad bibelläsare, också för bibelskolelever och studenter.

SLUTSÅLD

Galaterbrevet

ISBN 978-91-7765-224-3

 

Det är troligt att Galaterbrevet är det brev Paulus skrev först av de 13 vi har i vårt Nya testamente. Han gör här upp med judaisterna och helst ser att de nykristna hedningarna också börjar iaktta den judiska lagen. Helt enkelt att de konverterar. Paulus är rasande eftersom det undergräver allt Herren Jesus erbjudit dem fritt och för intet.

 

Brevet är lika aktuellt idag, i en tid då moralism och lagiskhet breder ut sig bland i kyrkor och samfund. Stå fasta i den frihet Kristus har vunnit åt er, manar aposteln. Samtidigt utgår han från att en kristen bemödar sig om att följa den helige Ande. En kristen kan inte leva som vore hon sin egen. Hon tillhör Herren Jesus.

  

bottom of page